Leserbild des Monats Februar 2012, "Oberland aktuell"http://www.oberland-aktuell.ch/images/stories/Ausgaben/ausgabe-februar_thun/HTML/index.html#/24/  Leserbild  TT 01.März 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-025-0103-2.pdf   Leserbild TT 07.März 2012epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-025-0703-2.pdf   Leserbild TT 12.März 2012epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-029-1203-2.pdf  Leserbild TT 15.März 2012epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-030-1503-2.pdf   Leserbild TT 23.April 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-023-2304-2.pdf    Leserbild des Monats Mai 2012 "Oberland aktuell"http://www.oberland-aktuell.ch/images/stories/Ausgaben/Ausgabe%20Thun%20Mai%202012/HTML/index.html#/32/  Artikel Thun Tourismus im Thuner Tagblatt vom 25.Mai 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-002-2505-2.pdfhttp://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-003-2505-2.pdf    Leserbild TT, OT u BZ, 18.Juni 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-029-1806-2.pdf    Leserbild des Monats August 2012, "Oberland akutell"http://www.oberland-aktuell.ch/images/stories/Ausgaben/Ausgabe-August-Thun/HTML/index.html#/39/zoomed    Bilder der Woche 44 Foto Zumstein Bern November 2012    http://www.foto-zumstein.ch/index.php?s=1&l1=399&l2=417  Leserbild  TT und BZ, 08.November 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-029-0811.pdf   Leserbild  TT und BZ, 20.November 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-021-2011.pdf  Leserbild TT und BZ, 28.November 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-023-2811.pdf Wettbewerb Berner Oberland Aktuell "Momente" 2012www.oberland-aktuell.ch/aktuelle-ausgabe.html Leserbild TT u BZ, 11.Dezember 2012http://epaper.thunertagblatt.ch/pdf/2011/2012bztt-023-1112.pdf